ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ САМООСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марина КАБИШ

Анотація

Обґрунтовано позицію, що провідною формою вдосконалення педагогічної майстерності, яка полягає у засвоєнні, оновленні та поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої діяльності, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів та об'єктивних потреб освітньої установи є неперервна самоосвіта.


Виокремлено сутність понять «педагогічна майстерність викладача загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти», «саморозвиток», «самоосвіта».


Висвітлено основні напрями розвитку педагогічної майстерності викладачів загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти.


Охарактеризовано етапи процесу саморозвитку (що поєднує самоосвіту, самовиховання, та самовдосконалення) педагогічної майстерності викладача загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти.


Зроблено висновки, що для гармонійного розвитку педагога, формування його прагнення, мотивації до духовної, професійної, загальнокультурної та фізичної досконалості необхідно: по-перше, проводити самоаналіз своєї поведінки, своїх особистих якостей, замислюватися про причини перемог та невдач; по-друге, виявляти слабкі сторони свого характеру та постійно працювати над ними; по-третє, постійно самовдосконалюватись і ніколи не зупинятися на досягнутому в процесі саморозвитку.


Ключові слова: педагогічна майстерність; професійна освіта; загальноосвітня підготовка; неперервна самоосвіта; саморозвиток; викладач.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАБИШ, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ САМООСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 24–31. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-24-31
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Марина КАБИШ, Інститут професійної освіти НАПН України

кандидатка філологічних наук

Посилання

Хлєбнікова Т.М. Самоосвіта як засіб розвитку професійної компетентності педагога. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка: електронне наукове фахове видання. Харків, 2020. 8(15). URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4722.

Зязюн І.А. Педагогічна майстерність: монографія. Київ: Вища школа, 2004. 422 с.

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000. 309 с.

Ковальчук В.І. Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя. Вища освіта України, 2011. Вип. 27. С. 210–223.

Отич О.М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи: підручник. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014. 208 с.

Теличко Н.В. Теорія і методика формування основ педагогічної майстерності майбутнього учителя початкових класів: монографія. Київ: Кондор, 2014. 522 с.

Кабиш М.Ю. Суть і структура педагогічної майстерності викладача загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти. Професійна педагогіка, 2021. 2 (23), С. 108–118. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.108-118.

Бабич О.О., Харченко І.М. Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкової освіти у процесі навчання. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2018. № 4. С. 7–12. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2098/2184.

Бендерець Н.М. Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ: Ун-т менеджменту освіти, 2013. 200 с.

Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму: навч. посіб. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. 156 с.

Ільчук В.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського., 2016. 254 с.

Клокар Н.І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу: монографія. Київ: Ун-т менеджменту освіти, 2010. 528 с.

Теслюк В.М., Лузан П.Г., Шовкун Л.М. Основи педагогічної майстерності: навч. посіб. Київ: ДАККіМ, 2010. 240 с.

Грищенко С.В. Самовдосконалення особистості: монографія / за ред. Курлянд З.Н., Бужиної І.В. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. 188 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень; АПН України. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2009. 1736 c.