АКМЕОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН АНДРАГОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Назік АРУТЮНЯН
Лусіне АЙРАПЕТЯН
Ірина ВАРДАНЯН

Анотація

Анотація. Андрагогічна освіта, як соціальне явище, впливає на провідні принципи освітньої політики, засновані на парадигмі безперервної освіти людини та важливості її динамічного розвитку. Суб'єктний підхід парадигми андрагогічної освіти спрямований на розгляд зрілої особистості як суб'єкта, що розвивається й здатний самостійно робити кроки, спрямовані на когнітивну розвиток освітніх потреб.


Як окремий компонент освітнього середовища кожна людина являє собою акме-простір. Можливість її безперервної освіти може бути організовано у вигляді акмеологічних проектів з урахуванням індивідуально-психологічних та соціально-психологічних особливостей, досвіду роботи та знань. З позицій педагогічної акмеології зміни у просторі акме суб'єктивні й пов'язані з темпами та рівнем розвитку особистості. Андрагогічна освіта за допомогою формальних та неформальних освітніх засобів може пропонувати нові підходи до акмеологічного розвитку особистості, які можуть бути представлені у вигляді моделі в умовах формування акме-простору.


Мета дослідження полягає у вивченні можливостей акмеологічного забезпечення освітнього простору задля організації андрагогічної освіти.


На основі аналізу професійної літератури виявлено зв'язки між об’єктами, на які спрямовано андрагогічну освіту та педагогічну акмеологію. Розроблено критерії акмеологічного проектування освітнього простору і вмотивоване подальше формування акмеологічного простору в освітньому середовищі, що може виявитися корисним при реалізації андрагогічної освіти.


У дослідженні використовувалися методи аналізу, синтезу, порівняння та парного аналізу.


Розроблено багатофакторну модель формування акмеологічного простору, яка має практичне значення при створенні чи проектуванні акмеологічного простору.


Наукова новизна результатів дослідження полягає у розробці акмеологічних критеріїв проектування освітнього простору у процесі організації андрагогічної освіти.


Висновки. Акмеологічне оформлення андрагогічного освітнього простору є істотним явищем у сучасному світі, який швидко і безперервно змінюється. Воно допомагає людині розвивати свої здібності та вміння, професійні досягнення, існуючі ціннісні уподобання, характер діяльності і ставлення до освіти дорослих.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АРУТЮНЯН, Н., АЙРАПЕТЯН, Л., & ВАРДАНЯН, І. (2023). АКМЕОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН АНДРАГОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 32–38. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-32-38
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Назік АРУТЮНЯН, Єреванський державний університет

докторка педагогічних наук, професорка

Лусіне АЙРАПЕТЯН, Єреванський державний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка

Ірина ВАРДАНЯН, Єреванський державний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка

Посилання

Деркач А.А, Кузмина Н.В. Акмеология : пути достижения вершин профессионализма. М.: РАУ, 1993. 280 с.

Змеев С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых. М.: ПЕР СЭ, 2007. 271 с.

Печчеи А. Человеческие качества. М.: Наука, 1987. 301 с.

Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология: учебнов пособие. М.: УРАО, 1998. 576 с.

Основы андрогогики / Под. ред. И.А. Колесниковой. М.: Академия, 2003. 240 с.

Арутюнян Н.К. Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 3. С. 185–189.

Деркач А.А., Селезнева Е.В. Акмеология в вопросах и ответах: учеб. пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во «МОДЭК», 2007. 248 с.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. M.: Наука, 1977. 379 c.

Кашапов М.М. Акмеология: учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2011. 112 с.

Акмеология / Под ред. А.А. Деркач. М.: Издательство РАГС, 2004. 299 c.

Allport G.W. Pattern and grow of personality. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1961

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. 344 с.

Бодалев А.А., Васина Н.В. Акмеология. Настоящий человек. Каков он и как им становятся? М.: Изд-во Речь, 2010. 224 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Прогресс; Универс, 1994. 480 с.

Синякова М.Г., Сыманюк Э.Э. Педагогическая акмеология: учебное пособие для вузов М.: Издательство Юрайт, 2022. 210 с.

Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում, ուսումնական նյութերի ժողովածու/ խմբ․ Ա․ Մկրտչյան. Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2018. 302 էջ.

Ткаченко Е.В., Климов В.П. Дизайн образования: концептуальные варианты. Известия Уральского научно-образовательного центра РАО: Образование и наука, 2000. № 1(3). С 94–100.

Бодалев А.А., Вершина в развитии взрослого человека характеристики и условия достижения. М.: Флинта: Наука, 1998. 168 с.

Вербицкий А.А. Контекстное образование в России и США: Монография. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. 316 с.