УПРОВАДЖЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ І ЕКОЛОГІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина ШМИГОЛЬ
Ольга КОВТУН

Анотація

Проаналізовано сутність, значення та принципи самостійної роботи. Окреслено підходи до класифікації форм і методів самостійної роботи під час організації освітнього процесу.


Схарактеризовано особливості упровадження різних форм та методів самостійної роботи при вивченні біології і екології з використанням сучасних інноваційних технологій та різних сервісів.


Наголошено на доцільності розроблення та осучаснення різних методів самостійної роботи при вивченні біології і екології.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШМИГОЛЬ, І., & КОВТУН, О. (2023). УПРОВАДЖЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ І ЕКОЛОГІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 38–44. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-38-44
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Ірина ШМИГОЛЬ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри клітинної біології та методики викладання біологічних дисциплін

Ольга КОВТУН, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студентка 2 курсу магістратури кафедри клітинної біології та методики викладання біологічних дисциплін

Посилання

Шипокіна В.О., Дефорж Г. В. Застосування самостійної роботи учнів у процесі вивчення біології в закладах загальної середньої освіти. Наукові записки молодих учених, 2022. № 9. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1930

Коваль В.С. Самостійна робота учнів на уроках біології як один із шляхів самореалізації та всебічного розвитку особистості: досвід роботи. Рівне, 2019. 103 с.

Городиська А.В. Форми роботи та засоби навчання для самостійного опрацювання іншомовного матеріалу: робота на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра: 035 – філологія. Суми, 2020. 31 с.

Рогуля В.О., Підлужна С.А. Самостійна робота студентів як основа сучасної освіти. Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Полтава, 23 бер. 2017 р.). Полтава, 2017. С. 136–137.

Михайленко І.О. Активізація самостійної роботи здобувачів освіти на уроках історії: методична розробка. Київ, 2022. 31 с.

Козаков В.А. Самостійна робота студентів як дидактична проблема. Київ: НМК ВО, 1990. 62 с.

Луценко В.В. Формування творчої активності майбутнього вчителя музики (дидактичні умови). URL: http://eprints.zu.edu.ua/1195/1/05lvvmvm.pdf

Буряк В.К. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра. Рідна школа, 2001. № 9. С. 49–51.

Шаров С.В. Поняття самостійної роботи та її ознаки. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія. Харків: ХДАДМ, 2008. № 2. С. 157–159.

Александрова В.В., Білоконь К.С., Савченко А.В. Організація самостійної роботи студентів як засіб творчого розвитку особистості майбутнього фахівця. Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 25 жовт. 2018 р.). Дніпро, 2018. C. 6–12. URL: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/3202/1/1.pdf

Пилипчук С.С. Інтеграція природничих наук у проєктній діяльності в 10–11 класах. Київ, 2021. 27 с.

Федоренко В.П. Самостійна робота учнів як спосіб адаптації до професійної діяльності в сучасному світі. Томаківка, 2013. 24 с.

Машкіна В.В. Активні форми самостійної навчальної діяльності студентів-географів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 2013. Вип. 18. С. 112–115.

Лемберський О.Ю. Самостійна робота студентів як основа сучасних науково-практичних тенденцій. Імідж сучасного педагога, 2020. Вип. 4 (193). С. 34–38.

Андрієвська І.Ю. Методика організації самостійної роботи студентів І курсу гуманітарних спеціальностей до занять англійської мови. Острог, 2020. 79 с.

Владимирова І.М., Віннік Л.М. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти у Національному фармацевтичному університеті: методичні рекомендації. Харків, 2017. 36 с.

Ткаченко І. Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення астрономії. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2015. Вип. 7. С. 265–270.

Генкал С. Е. Технологія проблемного навчання у профільних класах біологічного спрямування. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2009, № 1. С. 75–84.

Задесенець А.О. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках біології. URL: http://fel2005.dp.ua/docs/blog/03/025.pdf