РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса КОЖЕВНІКОВА
Ірина МАЛАШЕВСЬКА
Анатолій МАРТИНЮК

Анотація

Мистецьку компетентність фахівця музичного мистецтва досліджено як одну із складових особистості вчителя. Ця дефініція є системною, інтегрованою властивістю, що передбачає здатність вчителя до розуміння й творчого самовираження в музичній ( образотворчій) сфері, що формується під час сприйняття творів, видів мистецтва та їхнього практичного опанування. До її структурного складу входять: когнітивно-гностичний, аксіологічно-аналітичний, комунікативно-виконавчий компоненти.


 Доведено, що у процесі викладання музично-історичних дисциплін, слід приділяти увагу інноваційній діяльності, демонструвати взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку, активно використовувати різноманітні творчі завдання, нетрадиційні форми і методи навчання, які ґрунтуються на комбінації знань, інтересів, мотивів, ставлень, інтегрованих результатах навчання у галузі мистецтва.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОЖЕВНІКОВА, Л., МАЛАШЕВСЬКА, І., & МАРТИНЮК, А. (2023). РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3), 51–56. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-51-56
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Лариса КОЖЕВНІКОВА, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

Ірина МАЛАШЕВСЬКА, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

докторка педагогічних наук, професорка кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

Анатолій МАРТИНЮК, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор педагогічних наук, професор кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання

Посилання

Нагач М.В. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 21 с.

Рудніцька К.В. Сутність понять «компетентнісний підхід» «компететентність», «компетенція», «професійна компетентність» у світлі сучасної освітньої парадигми. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2016. Випуск 1 (38). С. 241–244.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики: колективна монографія / Бібік Н.М. та ін.; за заг. ред. О.В.Овчарук. Київ: «К.І.С.», 2004. 112 с.

Професійна освіта: словник: навч. посіб. / уклад С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало. Київ: Вища школа, 2000. 380 с.

Масол Л.М. Впровадження компетентнісного підходу до змісту загальної мистецької освіти: аналіз Державних стандартів. Мистецтво та освіта, 2014. № 4. С. 2–8.

Згурська Н.М. Особливості формування музичного мислення майбутніх учителів у класі фортепіано. Науковий часопис: збірник наукових праць, 2019. Випуск 26. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. С. 69–73.

Комаровська О.А. Мистецька освіта: передчуття змін і готовність учителя до них утворення цінностей особистості. Мистецтво та освіта, 2017. № 3. С. 10–15

Михалюк А.М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва: навчально-методичний посібник. Київ: Видавництво Ліра. 2016. 220 с.