ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЗСО УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ханна АЗМАН

Анотація

У статті актуалізовано дослідницьке питання формування моральних цінностей в шкільній системі на основі сучасних викликів суспільства та трансформаційних процесів, спрямованих на ціннісну парадигму освіти. Аргументовано положення, що сформованість моральних цінностей особистості як наслідок вносить зміни як щодо зовнішнього поводження, так і щодо збагачення моральним змістом її внутрішнього світу. Доведено, що значні наукові і практичні напрацювання мають місце в ізраїльській освітній системі, яку взято за взірець, та імплементація передового досвіду якої дасть змогу вирішити цю проблему в Україні. Проаналізовано науково-джерельну базу та з’ясовано основні наукові положення досліджуваного феномену в наукових працях ізраїльських учених та учених, які вивчали специфіку єврейської освіти: значення моральних цінностей для становлення особистості, потреби організації морального виховання в освітньому процесі шкільної системи, результативність сповідування моральних цінностей у розвитку суспільства, основні важелі впливу на формування моральних цінностей як особистісних, особливості застосування педагогічного інструментарію.


Мета полягала в репрезентації авторської моделі формування моральних цінностей на основі застосування взірців шкільної освіти Ізраїлю та впровадження її в освітню систему єврейських закладів загальної середньої освіти України з окресленням дієвого педагогічного інструментарію. Для досягнення поставленої мети були застосовані такі методи дослідження: аналіз і синтез, узагальнення і конкретизація, систематизація, опис і пояснення.


Виокремлено основні структурні компоненти моделі формування моральних цінностей у здобувачів освіти в шкільному середовищі (на прикладі досвіду Ізраїлю): аксіологічний підхід, основні принципи (гуманізм, систематичність, поступовість, неперервність), триетапність процесу (мотиваційно-стимулювальний, змістово-процесуальний, освітньо-організаційний), педагогічні умови та методичний супровід із застосуванням ефективного педагогічного інструментарію (читання фрагментів єврейських творів, уміщених в упорядкованій автором «Читанці» і наративи за їх змістом). Визначено, що на формування моральних цінностей значний вплив має накопичений досвід морального поводження в середовищі. Сформульовано прикінцеві узагальнення про значеннєвість імплементації елементів досвіду ізраїльської шкільної системи щодо формування моральних цінностей та її впровадження в освітню систему єврейських закладів загальної середньої освіти України. Зауважено, що подальшого дослідження потребують питання специфіки формування кожного складника моральних цінностей (мотиваційного, пізнавального, діяльнісного).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АЗМАН, Х. (2023). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЗСО УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3), 115–121. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-115-121
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ханна АЗМАН, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

аспірантка 4-го року навчання катедри освітології та педагогічної інноватики

Посилання

EDUCATION 4.0: Ukrainian sunrise. Програма великої трансформації Осваіта 4.0: Український світанок. Міністерство освіти і науки України, 2022. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/12/10/Osvita-4.0.ukrayinskyy.svitanok.pdf

Halperin E., Bar-Tal D. Democratic Values and Education for Democracy in the State of Israel. Democracy and Security, 2006. Vol. 2. N 2. P. 169–200. https://doi.org/10.1080/17419160600954441

Peled Е. The History of Education System and Authority in Israel from the Ottoman period to our days. Biuletyn Historii Wychowania, 2020. N 42. P. 109‒122. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.7

Schwartz S. H. Value orientations: Measurement, antecedents and consequences across nations. In Measuring attitudes cross-nationally – lessons from the European Social Survey / Eds. R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald & G. Eva. London: Sage, 2006. (PР. 161–193).

Schwartz D., Gurstein B., Galily D. Unique Schools in Israel. In Education and Law / Eds. B. Manov, V. Chukov. University of National and World Economy: Sofia, Bulgaria, 2019. (PP. 100‒121).

Sarid A., Goldman D. A Value-Based Framework Connecting Environmental Citizenship and Change Agents for Sustainability – Implications for Education for Environmental Citizenship. Sustainability, 2021. Vol. 13. N 8. Art. 4338. https://doi.org/10.3390/su13084338

Ingall C. K. Transmission and Transformation: A Jewish Perspective on Moral Education. New York: Melton Research Center of the Jewish Theological Seminary of America, 1999. 171 p.

Oved O. Imparting the ‘love of humanity’ value in Israeli school readers. Israel Affairs, 2023. Vol. 29. N 4. P. 721‒740. https://doi.org/10.1080/13537121.2023.2223885

Азман Х. Організаційно-дидактичні засади формування моральних цінностей в шкільній освіті (на прикладі Ізраїлю). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2023. № 2 (126). С. 354‒367. https://doi.org/10.24139/2312‐5993/2023.02/354‐367

Guidelines to Revise the System of Education Indicators in Israel: Executive Summary. In Justman, M., Bukobza, G. (Eds.). The Committee to Revise the System of Education Indicators in Israel. Israel. Jerusalem, 2010. Retrieved from http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23161.pdf

Educating for a Society of Culture and Knowledge: Changes in the 21st Century and their Educational Implications: Executive Summary. In Brandes, O., Strauss, E. (Eds.). The Israel Academy of Sciences and Humanities. Israel. Jerusalem, 2013. Retrieved from http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23178.pdf

Читанка. 2-й клас: для єврейських загальноосвітніх навчальних закладів. У 4-х ч. / Ідея Х. Азман; уклад. І.І. Макарова; літ. ред. Н.І. Ландар. Анатівка: «Міцва-613», 2019. (Ч. 1. 139 с.; Ч. 2. 113 с.; Ч. 3. 175 с.; Ч. 4. 182 с.).

Goodson I. F., Biesta G., Tedder M., Adair N. Narrative Learning. New York: Routledge, 2010. 152 p.