ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ У ВІРМЕНІЇ В РАДЯНСЬКИЙ І ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Едуард ЗОГРАБЯН
Armenuhi ASHIKYAN
Едік МІНАСЯН

Анотація

Анотація. Сучасне суспільство покладає на систему освіти завдання виховання розвиненого, широко мислячого, освіченого покоління з високими моральними якостями. Реалізувати такі завдання можна лише шляхом запровадження нових методів навчання, більш масштабного поєднання теорії та практики, самоосвіти та розвитку життєво важливих якостей. Тому освіта, як соціокультурний феномен, концентрує гуманістичні суспільні цінності, а накопичений соціальний досвід та осмислення педагогічної спадщини набувають статусу імперативу.


Саме цим обумовлено аналіз та узагальнення тенденцій розвитку двох різних та протилежних систем розвитку освіти у Вірменії (в радянській та пострадянській періоди) на основі використання історико-порівняльного методу.


В сучасних умовах реформування системи освіти є однією з найважливіших соціокультурних проблем, на що звертають увагу багато фахівців, які з різних аспектів розглядають досягнення та недоліки системи освіти РА в радянський та пострадянський час (Г. Манасян, Р. Абгарян, Ю. Саргсян, А .Будаган, А. Газахезян, Е. Зурабян та ін).


У результаті вивчення документів, історико-педагогічного аналізу з використанням компаративістського походу, вмотивовано доцільність:


– уточнення навчальних програм, сумісності методів, оскільки сучасний стан освіти в республіці багато в чому обумовлено невідповідністю нових освітніх орієнтирів і декларованих цінностей радянським рудиментарним ідеям, що збереглися;


– обмеження практики постійного експериментування та виключення підходів, що зовні створюють ілюзію новаторства при реальній відсутності такого;


– усунення перевантаженості матеріалу, включеного до підручників, усунення його викладу академічною, безсистемною та недоступною для школярів мовою;


– акцентування уваги на формуванні національних цінностей у контексті проблеми глобалізації.


Ключові слова: вища освіта; реформування; керування; фінансування; Болонський процес; кредитна система; університет; оцінювання; порівняльний аналіз.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗОГРАБЯН, Е., ASHIKYAN, A., & МІНАСЯН, Е. (2023). ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ У ВІРМЕНІЇ В РАДЯНСЬКИЙ І ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 127–134. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-127-134
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Едуард ЗОГРАБЯН, Єреванський державний університет

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії сусідніх країн Вірменії

Armenuhi ASHIKYAN, Єреванський державний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки Центру педагогіки та розвитку освіти

Едік МІНАСЯН, Єреванський державний університет

професор кафедри історії Вірменії, декан історичного факультету

Посилання

ՀԱԱ, ֆ․122, ց․ 2, գ․ 232, թ․ 1

Զոհրաբյան Է․, Հայկական դպրոցը խորհրդային ժամանակաշրջանում (1960–80- ական թվականներ). Ակունք: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015. թիվ 1 (11)․

Ղազախեցյան Ա․, Հանրակրթական դպրոցը Սովետական Հայաստանում (1941–1970 թթ․), Երևան, 1972. 227 էջ.

ՀԱԱ, ֆ․ 1, ց․ 44, գ․ 36, թ․ 22

Народное хозяйство Армянской ССР в 1980 г.: статистический ежегодник. Ереван: Айастан, 1981. 299 c.

Труд в Армянской ССР: статистический сборник. Ереван, 1986. 241с.

ՀԱԱ, ֆ․ 1, ց․ 45, գ․ 6, թ․ 59-60, ց․ 47, գ․ 10, թ․ 117։

Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1991. 752 с.

Կրթություն բոլորի համար: Ազգային զեկույց. Երևան, 2000. 35 էջ.

ՀԱԱ, Ֆ․ 1173, Ց․ 2, գ․ 87, էջ 3

Մանասյան Հ․, Աբգարյան Ռ․, Գիտակրթական մշակույթային քաղաքականության դերը. Երևան, 2002. 44 էջ

ՀՀ Կառավարության որոշում ՀՀ հանրակրթական համակարգի բարեփոխումների փորձնական ծրագիրը հաստատելու մասին, 1999թ., և ՀՀ Կրթության զարգացման 2001–2005թթ. պետական ծրագիր.

Սարգսյան Յու., Բուդաղյան Ա. և ուրիշներ. Բոլոնիայի գործընթացը ՀՀ-ում. Երևան: Բարձրագույն կրթության ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն, 2008. 74 Եր.

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը (ԱՀՌԾ) եւ ժողովրդավարական սկզբունքների պահպանման հիմնախնդիրը Հայաստանում: Մասնակցային գործընթաց. ՄԻԺԻ-ի հրատ., 2003. 56 էջ.