ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АРТИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРЕОГРАФІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим ТКАЧЕНКО
Анна ОСТАПЕНКО
Олександр ЦВЯЧКА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей розвитку артистичних умінь у дітей молодшого шкільного віку на заняттях з хореографії. У ній представлено різні підходи до трактування вченими таких понять, як «здібність», «артистизм», «артистичні здібності», «молодший шкільний вік», «індивідуальні здібності» тощо. Особлива увага у статті зосереджена на описі психологічної специфіки розвитку дитини у ході формування артистичних здібностей засобами танцю відповідно до її віку.


Детально схарактеризовано ознаки молодшого шкільного віку дитини, її сприйняття себе та навколишнього світу, своїх однолітків та дорослих, зокрема учителів хореографії, діячів мистецтва.


Зазначено, що на розвиток артистичних здібностей вихованців впливає вміле використання елементів театральної педагогіки, постійне вдосконалення психомоторних навичок дітей, створення сприятливих умов для розкриття їхніх творчо-артистичних здібностей.


Розкрито низку чинників, що впливають на розвиток артистичних здібностей молодших школярів на заняттях хореографії, як наприклад, трансформація особистої мотивації в процесі навчання; цінності та переконання щодо способів вираження емоцій; недоречні висловлювання та коментарі, неадекватна реакція на зауваження хореографа; виконання одноманітних, нецікавих рухів і вправ.


Акцентовано увагу також на завданнях, що стоять перед хореографом крім формування хореографічних вмінь у молодших школярів, дбати про вироблення прагнень у дітей до творчого самовираження, розвитку інтелекту, грамотного оволодіння емоціями, розуміння прекрасного, сили волі та емоційного інтелекту.


Зазначено, що хореографу необхідно під час вироблення артистичних умінь у молодших школярів враховувати їхній темперамент, оскільки це дасть змогу йому краще розуміти деякі особливості поведінки і діяльності дитини та варіювати потрібними образами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧЕНКО, В., ОСТАПЕНКО, А., & ЦВЯЧКА, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АРТИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРЕОГРАФІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3), 147–153. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-147-153
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографії авторів

Вадим ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту
та соціальної роботи

Анна ОСТАПЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, ст. викладачка кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Олександр ЦВЯЧКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Марушка М. Теорія і методика роботи з дитячим колективом. Актуальні питання гуманітарних наук, 2015. Вип. 12. С. 119–123.

Грошовик І. Хореографічне мистецтво як засіб розвитку творчих здібностей дитини. Наука, освіта, молодь: матеріали П'ятої Всеукр. студ. наук. конф., (м. Умань, 12 квітня 2012 р.): [в 2-х ч.]. Умань: Жовтий О.О., 2012. Ч. 1. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2012_1/visnuk_42.pdf

Герасимчук В.В., Жорняк Б.Є. Педагогічні умови формування артистичних здібностей у майбутніх вчителів музичного мистецтва засобами театральної педагогіки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2020. №75(1). С. 44–48.

Московчук Л.М. Артистичні уміння молодших школярів як предмет психолого-педагогічних досліджень. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, 2016. Вип. 27. С. 104–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2016_27_26

Шелепенко І.А. Методична розробка «Розвиток артистизму у дітей засобами хореографії». На урок: освітній проєкт. URL: https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-rozvitok-artistizmu-u-ditey-zasobami-horeografi-188536.html

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/artystychnyj

Ваганова Н.А. Психологічне дослідження сприймання старшими дошкільниками художніх інформаційних структур. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2013. Т. ХІІ. Психологія творчості. Вип. 17. С. 46–53.

Фриз П. Мова танцю як засіб виявлення смислових цінностей хореографічної культури. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 2013. С. 537–543. URL: https://dspu.edu.ua/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-71.pdf

Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. М.: Прогресс, 1982. 232 с.