ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ Н. В. КАСЯРУМ Й О. П. САВЧЕНКО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тамара Іванівна Бондар

Анотація

У статті сформульовано ключові особливості поняття «освітній простір», виокремлено проблеми організації вітчизняного освітнього простору та схарактеризовано вплив інтеграційних процесів на освітній простір України. До аналізу залучено наукові погляди кандидата педагогічних наук, доцента Н. В. Касярум і доктора педагогічних наук, професора О. П. Савченко.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бондар, Т. І. (2016). ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ Н. В. КАСЯРУМ Й О. П. САВЧЕНКО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/944
Розділ
Статті
Біографія автора

Тамара Іванівна Бондар, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант

Посилання

Касярум Н. В. Освітній простір: становлення поняття / Н. В. Касярум // Витоки педагогічної майстерності. ‒ 2013. ‒ Вип. 12. – С. 107 113.

Цимбалару А. Д. Компонентно-структурний аналіз поняття [Електронний ресурс] / А. Д. Цимбалару ; Ін-т педагогіки АПН України. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pedagogica/23997.doc.htm.

Касярум Н. В. Освітній простір як характеристика сучасної системи освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Касярум // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. ‒ 2008. ‒ Вип. 1. – Режим доступу : http://intellect‐invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e‐magazine_pedagogical_ science_arhiv_pn_n1_2008_st_2/.

Касярум Н. В. Освітній простір: становлення поняття / Н. В. Касярум // Витоки педагогічної майстерності. ‒ 2013. ‒ Вип. 12. – С. 107 113.

Савченко О. П. Теорія і практика розвитку вищої педагогічної освіти України в умовах інтеграційних процесів (кінець ХХ ‒ початок ХХІ століття) : дис. ... д­ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. П. Савченко ; Черкаський нац. ун­т ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 2013. 500 с.

Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі [Електронний ресурс] / О. П. Савченко // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку : Е-журнал. – 2010. – Вип. 3. – С. 16 23. Режим доступу : http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/.

Мирончук Н. М. Гуманізація навчання і виховання як стратегічний напрямок діяльності вищої школи / Н. М. Мирончук // Нові технології навчання : зб. наук. пр. – Вінниця Київ, 2014. – Вип. 83. – С. 178‒182.

Савченко О. П. Вища педагогічна освіта України: актуальність інтеграційних процесів / О. П. Савченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – Спецвип. 10. – С. 217 224.

Савченко О. П. Розвиток вищої освіти у зарубіжних країнах: концептуальні засади / О. П. Савченко // Наукова скарбниця Донеччини. – 2012. – № 3 (12). – С. 110–113.

Савченко О. П. Проблеми і перспективи міжнародної інтеграції вищої освіти [Електронний ресурс] / О. П. Савченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного ун-ту. 2012. Ч. 3. С. 273 278. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_3_40.