ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вячеслав Вікторович Борисов
Світлана Володимирівна Борисова
Яна В’ячеславівна Бобилева

Анотація

Найбільш повно висвітлити проблему навчання учнів гармонічному входженню в інформаційний простір в системі сучасних полікультурних комунікацій можна шляхом сходження від абстрактного до конкретного. Викладено погляди на проблему навчання учнів гармонійному входженню в інформаційний простір в системі сучасних полікультурних комунікацій. Обгрунтовано доцільність педагогічної підтримки індивідуального входження в інформаційний простір на основі принципу введення особистості у самобутні культурні світи. Окреслено перспективи інтеграції медіаосвіти в систему роботи вчителя. Сучасне залучення учнів до набуття досвіду входження в інформаційний простір в системі сучасних полікультурних комунікацій зумовлює необхідність подальшого дослідження питань, що пов’язані із освітнім потенціалом медіа технологій, розвитком лідерських якостей учнів, прагненням до творчої самореалізації в інформаційному просторі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Борисов, В. В., Борисова, С. В., & Бобилева, Я. В. (2016). ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/946
Розділ
Статті
Біографії авторів

Вячеслав Вікторович Борисов, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

доктор педагогічних наук, професор

Світлана Володимирівна Борисова, Донбаський державний педагогічний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент

Яна В’ячеславівна Бобилева, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Grand Challenges: Advance personalized learning // Режим доступу: http://www.engineeringchallenges.org/cms/8996/9127.aspx

Борисов В. Полікультурне освітнє середовище як об’єкт соціально-педагогічного дослідження [Електронний ресурс] / В. Борисов, А. Гризоглазова // Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ gnvp/2011_58_3/25.pdf.

Шляхи формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів: колективна монографія / за наук. ред. проф. Бадер В.І. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 310с.

Педагогічна Конституція Європи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.arpue.org/index.php/uk/chasopys-yevropeiski-pedahohichni-studii/pedahohichnakonstytutsiia-yevropy.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні / Проект. Схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1–7/6–150.

Борисова С.В. Варіативна модель формування художньо-естетичної культури майбутнього вчителя технологій в процесі вивчення видів декоративно-ужиткового мистецтва / С.В. Борисова // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. Випуск LХІІІ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2013. – С. 27–33.

Хуторской А.В. Дальтон-план Елены Паркхерст и другие зарубежные системы обучения / Народное образование. – 2012. – №8. – С. 220–229.

Борисов В.В. Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді: дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / В.В. Борисов ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006 – 528 с.

Лісовий В.С. Культура – ідеологія – політика. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1997. – 352 с.

Перотті А. Виступ на захист полікультурності / А. Перотті [пер. з англ.]. – 1994. – Львів : Кальварія, 2001. – 128 с.