ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, СПІВПРАЦІ, СПІВТВОРЧОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДАНОГО ПРИНЦИПУ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Олексіївна Павленко

Анотація

В статі зосереджена увага на принципі педагогічної взаємодії, співпраці та співтворчості, як провідної ідеї у формуванні методичної культури майбутнього викладача економіки. Надана характеристика, вихідні положення принципу педагогічної взаємодії, співпраці та співтворчості; особливості застосування даного принципу в методичній підготовці. Представлено авторське трактування визначення принципу педагогічної взаємодії, співпраці та співтворчості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Павленко, О. О. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, СПІВПРАЦІ, СПІВТВОРЧОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДАНОГО ПРИНЦИПУ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/962
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Олексіївна Павленко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, кандидат педагогычних наук, доцент, докторант

Посилання

Гончар, О. В. Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект) : монографія / Гончар О. В. – Харків : ХНАДУ, 2011. – 424 с.

Зимняя, И. Я. Педагогическая психология : [учеб. для вузов] / Зимняя И. Я. – [2-е изд., доп., испр. и перераб.]. – М. : Логос, 2001. – 384 с.

Біла, О. Застосування інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектної діяльності [Електронний ресурс] / О. Біла // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету 2012. – Ч. 4. – С. 18-23. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2012_4_4.pdf

Кондрашова, Л. В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися/ Кондрашова Л. В. – М. : Прометей, 1990. – 158 с.

Кондрашова, Л. В. Основы дидактики высшей школы : учеб. пособ. / Кондрашова, Л. В. – Херсон : ХНТУ, 2011. – 326 с.

Кондрашова, Л. В. Процесс обучения в высшей школе / Кондрашова Л. В. – Кривой Рог : Изд-во «И. В. И.», 2000. – 170 с.

Линник, Е. О. Сущностная характеристика понятия «субъект-субъектное взаимодействие»: психолого-педагогический аспект [Текст] / Е. О. Линник // Инновационные образовательные технологии. – 2013. – № 4 (36). – С. 48-54.

Осипова, Т. Ю. Проективна модель формування професійної орієнтованої особистості майбутнього вчителя у студентському колективі / Т. Ю. Осипова // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. праць] ; редкол. : Н. В. Гузій (відп. ред.), В. І. Бондар, А. Й. Капська, О. Г. Мороз та ін. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Вип. 8. – С. 38-43.

Абасов, З. А. Инновационность в образовании и подготовка учителей / З. А. Абасов // «Alma Mater»: Вестник высшей школы. – 2001. – № 4. – С. 7-9.

Леонтьев, Д. А. Динамика смысловых процессов / Д. А. Леонтьев // Психологический журнал. – 1997. – № 6. – С. 13-25.

Березин, В. М. Сущность и реальность массовой коммуникации / Березин В. М. – М. : РУДН, 2002. – 183 с.

Загвязинский, В. И. О современной трактовке дидактических принципов / В. И. Загвязинский // Советская педагогика. – 1978. – № 10. – С. 4 – 10.

Безрукова, В. С. Педагогика. Проективная педагогика : учеб. пособ. [для инженерно-пед. ин-тов и индустриально-пед. техникумов] / Безрукова В. С. – Екатеринбург : Деловая книга, 1996. – 344 с.