РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАРУБІЖНИМИ ТА ВІТЧИЗНЯНИМИ ПЕДАГОГАМИ (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Анатоліївна Черкашина

Анотація

У статті здійснено аналіз теоретичних засад трудового виховання учнів, систематизовано погляди науковців з питань трудового виховання учнів у процесі відвідування природничих гуртків. Автором розкрито ідеї прихильників різних педагогічних концепцій, у яких прогресивні педагоги минулого приділяли увагу питанню залучення дітей до праці, а більшість із запропонованих теорій впливали на розвиток педагогіки в національній системі освіти. У ході наукового пошуку дослідниця прийшла до висновку, що теоретичні засади трудового виховання учнів, сутністю яких є реформаторська та експериментальна педагогіка, відобразили центральні ідеї вільного виховання, теоретичні положення діяльнісного підходу, концепції прагматизму, організацію трудової школи, розроблену систему трудових дій учнів, що стало науковою основою для створення мережі гуртків, станцій юннатів, позашкільних закладів, які формували масовий досвід організації трудового виховання учнівської молоді з еколого-натуралістичного напряму в зазначений час.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Черкашина, Л. А. (2016). РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАРУБІЖНИМИ ТА ВІТЧИЗНЯНИМИ ПЕДАГОГАМИ (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/965
Розділ
Статті
Біографія автора

Людмила Анатоліївна Черкашина, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кафедра педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Освіта в Україні. Нормативна база / [кер. видав. проектів О.А. Кривенко ; упоряд. Є.К. Пашутинський]. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : КНТ, 2006. – 484 с.

Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л.Д. Березівська. – К. : Богданова А.М., 2008. – 406 с.

Сергейко С.А. Зарубежная реформаторская педагогика конца ХIX –первой половины ХХ в. : учеб. пособ. / С.А. Сергейко. – Гродно : ГрГУ, 2001. – 306 с.

Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – К. : Рад. шк., 1973. – 264 с.

Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови в середній школі: монографія у 2-х кн. – Кн. 1 (XVI ст. – 20-і роки ХХ ст.) / Стефанія Теодорівна Яворська; [за ред. А.П.Загнітка]. – Слов’янськ: ПП. „Канцлер”, 2004. – 250 с.

Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций коммунистической партии Советского Союза восьмой съезд РКП(б). – март 1919 года. Протоколы. – М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1959. – 614 с.

Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л.Д. Березівська та ін.]. – К. : Наук. світ, 2003. – 418 с.

Шацкий С.Т. Педагогические сочинения : в 4 т. / С.Т. Шацкий ; [под ред. И.А. Каирова, Л.Н. Скаткина, М.Н. Скаткина, В.Н. Шацкой]. – Т. 1. – М. : АПН РСФСР, 1962. – 502 с.

Семеновська Л.А. Ідея політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття) : монографія / Л.А. Семеновська. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короренка, 2012. – 344 с.

Хитарян М.Г. Трудовое воспитание и политехническое обучение в советской школе накануне перехода ко всеобщему среднему образованию (1937–1956 гг.) : ист.-пед. очерки / М.Г. Хитарян ; Череповец. гос. пед. ин-т. – Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1974. – 219 с.